electroshock

Pro organizátory

Jsme pěti členná kapela, hrající vlastní aranže pop­ulární hudby, na přání jsme však schopni zahrát také hudbu kla­sickou. Vys­tupu­jeme na soukromých akcích (svatby, oslavy, žádosti o ruku), společen­ských akcích (plesy, kon­certy, měst­ské akce, výs­tavy), nebo firem­ních akcích (večírky, meet­ingy, kon­fer­ence). Stan­dartně působíme  ve složení 5 osob (cajon (bicí souprava), vio­lon­cello, viola a dvoje housle). Složení je ale v pří­padě potřeb a poža­davků orga­nizá­tora možné upravit. V pří­padě malých pros­tor není nutné kapelu zvučit. Středně velké pros­tory může kapela ozvučit vlastní aparaturou a pro ozvučení velkých pros­tor je nutné ozvučení, které může Electroshock zprostřed­ko­vat pomocí externího zvukaře, nebo si jej musí pořa­da­tel zajis­tit sám.

Reper­toárový list pdf

Návrh smlouvy pdf

Stage plan pdf

Logo v křivkách černé pdf

Logo v křivkách bílé pdf

Ceník – kon­tak­tu­jte nás